đồng hồ

liên kết các webs

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thị Nga 0937347482)
 • (Nguyễn Ngọc Tài nguyentaithcsbaudon@gmail.com)
 • (Phan Tấn Tài 01696624255)
 • (Trương Thanh Hoàng truonghoangthcsbaudon@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thien_tai_Galile.jpg Hoi_tu_nang_luong_mat_troi.jpg Anh_that_cua_cay_nen_qua_guong_cau_lom.jpg Nhat_thuc.jpg Dau_tau_hoa_chay_bang_dong_co_Diezen.jpg Mo_phong_nguyet_thuc.swf Mo_phong_nhat_thuc.swf Thi_nghiem_tao_bong_voi_nguon_sang_nho.swf Tranh_Vat_ly_6.jpg Thap_nghieng_Li_6.jpg Tranh_Vat_ly_6_1.jpg MOT_QUA_TAOMOT_DINH_LUAT.jpg HINH_ANH_NHA_MAY_DIEN_GIO.jpg Luc_dan_hoi.png HINH_ANH_NHA_MAY_DIEN_GIO_1.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg Cac_Loai_May_co_don_gian.jpg TAI_SAO_KHONG_BI_ROI_RA_NGOAI_TD.jpg CAN_BO_TUI_LUC_KE.gif

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Danh ngôn mỗi ngày

  Hoa rơi

  Dự báo thời tiết

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Bàu Đồn -Gò Dầu-Tây Ninh

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  dethisu8HK2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Thanh Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:41' 26-04-2011
  Dung lượng: 44.5 KB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  KÌ THI HKII
  MÔN : LỊCH SỬ 8
  NH :2010-2011


  ĐỀ THI :

  Nhân dân ta đã anh dũng kháng chiến chống pháp như thế nào ?( 3 đ )
  Tại sao nói cuộc khời nghĩa Hương khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ?( 2 đ )
  Trình bày nguyên nhân bùng nổ và diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
  ( 4 đ )
  Vì sao các quan lại ,sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ? ( 1 đ )


  Hết
  MA TRẬN ĐỀ.

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  Cộng
  
  1/ Cuộc kháng chiến từ năm 1858-1873
  
  Biết được diễn biến cuộc kháng chiến ở Đà Nẳng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  Số câu: 1
  Số điểm:3

  
  
  Số câu: 1
  Số điểm:3
  Tỉ lệ :30%
  
  2/Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
  Trình bày được nguyên nhân bùng nổ và diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế
  Hiểu được cuộc khời nghĩa Hương khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  Số câu:1
  Số điểm:4

  Số câu: 1
  Số điểm: 2

  
  
  Số câu:2
  Số điểm:6
  Tỉ lệ: 60%
  
  3/Trào lưu cài cách duy tân ở Việt Nam
  
  
  Hiểu được nguyên nhân Vì sao các quan lại ,sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  
  Số câu:1
  Số điểm:1

  
  Số câu:1
  Số điểm:1
  Tỉ lệ : 10%
  
  Tổng Số câu
  Tổng Số điểm
  Tỉ lệ
  Số câu:1
  Số điểm:4

  Số câu:2
  Số điểm:5

  Số câu:1
  Số điểm:1

  
  Tổng Số câu:4
  Tổng Số điểm:10
  Tỉ lệ :100%
  
  
  Đáp án
  1.Nhân dân đã anh dũng chống thực dân pháp( 3 đ )
  - Taïi Naüng, nhieàu toaùn nghóa binh noåi daäy phoái hôïp vôùi quaân trieàu ñình choáng Phaùp.
  - Nghóa quaân Nguyeãn Trung Tröïc ñoát chaùy taøu hy voïng cuûa Phaùp treân soâng Vaøm Coû Ñoâng(10/12/1961).
  - Khôûi nghóa cuûa Tröông Ñònh ôû Goø Coâng laøm cho quaân Phaùp khoán ñoán vaø gaây cho chuùng nhieàu thieät .
  2.khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương .Vì đây là cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn ,trình độ tổ chức cao và chiến đấu bền bỉ
  3.Nguyên nhân bùng nổ và diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế ( 4 đ )
  & Nguyên nhân ( 2 đ)
  - Kinh tế nông nghiệp sa sút . cuộc sống của noâng daân DBBK voâ cuøng khoù khaên,moät boä phaän phaûi phieâu taùn leân Yeân Theá ,hoï saün saøng noåi daäy tranh baûo veä cuoäc saáng cuûa mình
  - Khi phaùp thi haønh chính saùch bình ñònh ,cuoäc soáng bò saâm phaïm ,nhaân daân Yeân Theá ñaõ ñöùng daäy ñaáu tranh
  & Diễn biến : ( 2 đ)
  Giai ñoaïn 1884-1892: toaùn binh nghóa quaân hoaït ñoäng rieäng reõ döôùi söï chæ huy cuûa caùc thuû lónh Ñeà Naám
  Giai ñoaïn 1893-1908: Nghóa quaân vöøa xaây döïng vöøa chieán ñaáu döôùi söï chæ huy cuûa Ñeá Thaùm
  Giai ñoaïn : 1909-1913 :phaùp taäp trung taán coâng Yeân Theá ,löïc löôïng nghóa quaân hao moøn ,,,ngaøy 10-2-1913 ,Ñeà Thaùm bò aùm saùt .Phong tan raõ
  4. Các sĩ phu .quan lại đưa ra những đề nghị cải cách ( 1 đ )
  - Trước tình hình đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng
  - xuất phát từ tinh thần yêu nước .thương dân


   
  Gửi ý kiến

  Ôi thật tuyệt

  TIN TỨC BÓNG ĐÁ 24h